ZWROTY I REKLAMACJE

WYKONANIE PRAWA ODSTĄPIENIA

1.        Kiedy i w jaki sposób Konsument może skorzystać z prawa odstąpienia?

Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Salag, bez podania przyczyny. Konsument jest dodatkowy informowany o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy wraz z przesłanym zamówieniem.

 W celu skorzystania z prawa odstąpienia należy poinformować firmę Salag o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia woli, w terminie 14 dni od dnia, objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części,  termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument (lub osoba przez niego wskazana inna niż firma kurierska) objęcia w posiadanie ostatniego z jego partii lub części.

W celu odstąpienia do umowy, Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia stanowiącego Załącznik nr 1. Do zachowania terminu 14 dni wystarczy w szczególności wysłanie oświadczenie przed jego upływem, w placówce operatora pocztowego, na adres Salag sp. z o.o., ul. Szafirowa 5, 16-400 Suwałki;

2.        Kiedy nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy?

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1)        o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Salag wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Salag utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

2)        w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3)        w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;

4)        o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Konsument wyraźnie zażądał od Salag, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta.

3.        Koszty oraz termin zwrotu ceny

W przypadku odstąpienia od umowy, Salag zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Salag), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

Jeżeli Salag nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Salag dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów.

Korzystając z prawa odstąpienia, Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, w tym towaru wielkogabarytowego tj. koszt opakowania, zabezpieczenia i nadania przesyłki do Salag.

Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Salag, w takim przypadku Salag nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

W odniesieniu do towarów wielkogabarytowych które ze względu na swój charakter (wagę i gabaryty) nie mogą być w zwykłym trybie odesłane pocztą, koszty zwrotu będą wyższe, aniżeli zwykłą przesyłką pocztową.

4.        Gdzie odesłać zwracany towar?

Towar należy odesłać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Konsument powinien odesłać lub przekazać kompletny towar do Salag.

Dołączenie do przesyłki dowodu zakupu (w szczególności paragonu fiskalnego) ułatwi i przyspieszy proces identyfikacji zamówienia, którego dotyczy zwrot. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

Adres do zwrotów : Salag sp. z o.o. 16-400 Suwałki, ul. Szafirowa 5

Formularz odstąpienia od umowy 

Formularz reklamacji towaru