REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO YUTRA.PL

I.       INFORMACJE OGÓLNE

 

1.    Co określa Regulamin?

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz sprzedaży towarów i usług przez Salag Sp. z o.o. za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego na stronie internetowej pod adresem: https://www.yutra.pl/.

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów będących Konsumentami, jak również do Klientów niebędących Konsumentami, którzy korzystają ze Sklepu internetowego w celu korzystania z usług świadczony drogą elektroniczną oraz zawierają Umowy Sprzedaży.  

Postanowienia Regulaminu oraz umów związanych z funkcjonowaniem Sklepu internetowego mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia wynikające z Ustawy z dnia 30 maja 2014 r.  o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 2759) są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta. W przypadku ewentualnej niezamierzonej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy w/w ustawy.

2.    Terminy użyte w Regulaminie:

a) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo  jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z usługi świadczonych drogą elektroniczną lub zawarła bądź zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży z Salag.

b) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Salag czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Postanowienia Regulaminu dotyczące Konsumentów stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

c) Regulamin – niniejszy regulamin regulujący zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz sprzedaży towarów i usług za pośrednictwem Sklepu internetowego.

d) Sklep internetowy sklep dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://www.yutra.pl/

e) Salag  – Salag Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach, przy ul. Szafirowa 5, 16-400 Suwałki, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, Wydział XII Gospodarczy pod numerem 0000992485, NIP: 8441941084, REGON 790744763, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz sprzedaje towary lub usługi za pośrednictwem Sklepu internetowego

f) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży towaru lub sprzedaży usług zawarta pomiędzy Salag a Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego.

g) Ustawa o prawach konsumenta – Ustawy z dnia 30 maja 2014 r.  o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 2759)

3.    Dane podmiotu prowadzącego Sklep Internetowy:

Sklep internetowy prowadzony jest przez  Salag sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach, przy ul. Szafirowej 5, 16-400 Suwałki, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, Wydział XII Gospodarczy pod nr 0000992485, NIP: 8441941084, REGON: 790744763, adres elektroniczny: https://www.yutra.pl/, adres poczty elektronicznej: [email protected]

4.    W jaki sposób Klient może się  z nami skontaktować?

Klient może szybko i efektywnie skontaktować się z Salag w następujący sposób:

1)        poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres poczty elektronicznej: [email protected];            

2)        telefonicznie pod numerem: +48 50 215 0000;

3)        zostawiając numer telefonu w okienku dostępnym na stronie internetowej pod adresem https://yutra.pl/kontakt.

 

5.    Dostępność Regulaminu i jego akceptacja

Regulamin jest dostępny nieodpłatnie na stronie internetowej pod adresem https://yutra.pl/c/regulamin. Klient może w każdym czasie nieodpłatnie przeglądać Regulamin, pobrać go ze Strony internetowej, jak również sporządzić jego wydruk.

Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednakże konieczna w celu korzystania przez Klienta z usług świadczonych  drogą elektroniczną oraz zakupu przez niego towarów oraz usług za pośrednictwem Sklepu internetowego.

II.   USŁUGI ELEKTRONICZNE ŚWIADCZONE PORZEZ SKLEP INTERNETOWY

 

 • Jaki są wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu internetowego

Klient musi spełnić minimalne wymagania techniczne w celu  korzystania ze Sklepu internetowego. W tym celu Klient jest zobowiązany posiadać urządzenie w postaci komputera, tabletu, smartfona lub inne urządzenie z dostępem do Internetu, zapewniające klawiaturę umożliwiającą poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

Urządzenie posiadane przez Klienta musi mieć wyposażone w przeglądarkę internetową, przykładowo: Google Chrome,  Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera,  w której zostanie włączona możliwość zapisów plików Cookies. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu się oraz do utrzymania procesu składania zamówienia. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie do plików cookies zawarte są w postanowieniach Polityki prywatności.

Dodatkowo, Klient musi posługiwać się ważnym i aktywnym adresem poczty elektronicznej (email).

 • Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Salag oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

Klient jest w szczególności zobowiązany do:

a) podawania wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich wymaganych danych Klienta;

b) niezwłocznego aktualizowania swoich danych podanych dla celów korzystania z usług elektronicznych świadczonych przez Salag;

c) korzystania z usług świadczonych przez Salag w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu Internetowego;

d) korzystania ze Sklepu internetowego  w sposób niezakłócający korzystanie przez innych Klientów;

e) niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Serwisu Internetowego jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;

f) zapłaty ceny w terminie i w pełnej wysokości;

g) odbioru produktów zamówionych zgodnie z wybrany sposobem dostawy;

Zakazane jest umieszczenie przez Klienta treści bezprawnych.

Klient jest zobowiązany ponadto do niepodejmowanie jakichkolwiek działań, które mogą powodować lub zagrażać prawidłowemu funkcjonowaniu Sklepu internetowego, w szczególności do:

           podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Sklepu internetowego,  w szczególności w sposób realizowania płatności;

           modyfikowanie w sposób nieuprawniony treści umieszczonych w Sklepie internetowym oraz dostarczanych przez Salag poprzez Sklep internetowy.

 

3.        Usługi elektroniczne świadczone przez Sklep internetowy

Salag świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące usługi elektroniczne na rzecz Klientów:

1)  Usługi Konta,

2) Usługi Koszyka,

3) umożliwianie Klientom składanie zamówień, zawieranie Umów sprzedaży;

4) umożliwienie przeglądania treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego oraz prezentowanie Klientom treści reklamowych.

5) Usługi Newslettera.

W przypadku zawieszeniu lub ograniczeniu świadczenia usług elektronicznych, Salag każdorazowo poinformuje Klientów o takim zdarzeniu poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na podany przez Klientów adres e-mail lub poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu  na stronie Sklepu internetowego.

W sytuacji zawieszenia lub ograniczenia świadczenia usług przez Salag nie ma ono wpływu na przysługujące Klientom uprawnienia wynikające z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności na prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

4.        Założenie Konta i korzystanie z jego funkcjonalności

Konto stanowi usługę elektroniczną świadczoną przez Salag, która umożliwia korzystanie z jego funkcjonalności takich jak zamawianie towarów i usług, zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta oraz danych do wysyłki towarów, śledzenie statusu zamówień, jak również do historii zamówień.

Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Sklepie internetowym.

W celu założenia Konto należy wykonać następujące kroki:

1.        Wejść na stronę Sklepu internetowego: https://www.yutra.pl/

2.        Kliknąć w zakładkę "ZALOGUJ" i dokonać rejestracji poprzez wypełnienie znajdującego się tam formularza rejestracyjnego w polu „NIE MASZ KONTA?”

3.        Wypełniając formularz rejestracyjny Klient jest zobowiązany podać: adres e-mail oraz ustanowić hasło, imię, nazwisko, adres (ulicę, numer domu/ lokalu oraz kod pocztowy i miejscowość), numer telefonu.

 1. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki prywatności.
 2. Kliknięcie przycisku "ZAREJESTRUJ SIĘ" powoduje założenia Konta.

5.        Czy założenie Konta jest niezbędne do dokonywania zakupów w Sklepie internetowym

Sklep internetowy umożliwia również dokonywanie zakupów bez rejestracji i zakładania Konto, w tzw. uproszczonej procedurze składania zamówień.

6.        Koszyk

Usługa Koszyka jest udostępniana nieodpłatnie każdemu Klientowi dokonującemu zakupów w Sklepie internetowym i polega na możliwości dodawania towarów i/lub usług celem ich zamówienia, jak również do wpisania kodów rabatowych. Usługa Koszyka rozpoczyna się z chwilą dodania towaru i/lub usugi do Koszyka poprzez kliknięcie „DODAJ DO KOSZYKA”.

Funkcjonalność Koszyka umożliwia zapamiętywanie informacji o towarach oraz usługach wybranych przez Klienta również po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, jak również po wylogowaniu.

Usługa Koszyka ulega zakończeniu z chwilą dokonania złożenia zamówienia.

7.        Newsletter

Usługa Newsletter umożliwia zainteresowanym Klientom automatyczne, nieodpłatne otrzymywanie od Salag informacji o ofercie sprzedażowej, nowościach produktowych oraz akcjach promocyjnych. W celu aktywowania usługi Newsletter, Klient powinien podać swój adres emaliowy, na który będzie przesyłany Newsletter i wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera na podany adres emaliowy poprzez odznaczenia pola zgody.

Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z usługi Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Salag, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub też pisemnie na adres: Salag Sp. z o.o., ul. Szafirowa 5, 16-400 Suwałki.

8.        Zawarcie i rozwiązanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia zawarcia takiej umowy wysłanego przez Salag na adres email podany przez Klienta w procesie rejestracji Konta. Usługa jest świadczona przez czas nieoznaczony.

Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Salag, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub też pisemnie na adres: Salag Sp. z o.o., ul. Szafirowa 5, 16-400 Suwałki.

Salag może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną za miesięcznym okresem wypowiedzenia z ważnych przyczyn, przez które rozumie się:

a)    zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie przez Salag usług drogą elektroniczną wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie jak również zmianę interpretacji przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji rekomendacji lub zaleceń właściwych organów;

b)   zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi;

c)    zmiana zakresu lub świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Salag prześle na adres e-mail podany przez Klienta podczas utworzenia Konta bądź składania zamówienia.

9.        Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną

Klient jest uprawniony do składania reklamacji związanych z usługami świadczonymi drogami elektroniczną, w tym dotyczące ich funkcjonalności. Reklamacje należy składać:

1) w formie pisemnej na adres: Salag sp. z o.o, ul. Szafirowa 5, 16-400 Suwałki;

2) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

Składając reklamację Klient powinien podać w opisie zgłoszenia reklamacyjnego:

·      data wystąpienia zdarzenia;

·      opis nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług;

·      ewentualne żądanie Klienta.

·      dane kontaktowe Klienta.

Salag ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

10.  Informacja o zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przesyłania i odbieranych danych poprzez Internet, w szczególności takimi jak ich rozpowszechnienie, utrata lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione.

Poniżej Salag wskazuje przykładowe, zagrożenia jakie wiążą się z korzystaniem z Internetu:

·      otrzymanie drogą elektroniczną niezamówionej i niechcianej informacji, w szczególności zawierającej treści reklamowe (handlowe), tzw. spam;

·      działania złośliwego oprogramowania malicious software (tzw. malware), w tym wirusów komputerowych, które bez świadomości użytkownika potrafią zainfekować komputer lub inne urządzenia mobilne (termin malware odnosi się do natrętnego oprogramowania takiego jak: wirusy, spyware, konie trojańskie, ransomware, adware, scareware i inne szkodliwe programy);

·      działania oprogramowania szpiegującego (spyware), które jest wykorzystywane do wyłudzania poufnych danych, a następnie przekazywania ich bez zgody użytkownika do osoby trzeciej (w szczególności mogą dotyczyć danych osobowych, w tym PESEL, numery kart płatniczych, historia przeglądania Internetu;

·      działania złośliwego oprogramowania typu Konie trojańskie, charakteryzującego się  zdolnością do imitowania „normalnego” działania programu. Działanie oprogramowania typu Koń trojański może powodować uszkodzenie sprzętu oraz zgromadzonych dane, a także dokonać szkodliwych operacji;

·      działania tzw. robaków internetowych (tzw. worm), czyli oprogramowania infekującego urządzenie i zdolnego do samopowielania (np. poprzez otwarcie załącznika nieznanego pochodzenia, pobrania pliku z Internetu, czy kliknięcie linków przekierowujących do złośliwej strony);

·      możliwości wyłudzenia poufnych informacji (np. haseł do logowania) przez podszywanie się pod osobę godną zaufania lub instytucję (tzw. phishing);

·      działania  złośliwego oprogramowania typu adware, polegającego na wyświetlaniu niechcianych reklam w postaci wyskakujących okien pop-up;

·      działania złośliwego oprogramowania typu Rootkity, który pozwala cyberprzestępcom przejąć kontrolę nad komputerem poprzez ingerencję w ustawienia uprawnień administratora systemu;

·      działania złośliwego oprogramowania typu Ransomware (oprogramowanie szantażujące), który polega na blokadzie dostępu do systemu operacyjnego, a następnie żądania wpłacenia przez użytkownika określonej kwoty w celu zdjęcia blokady;

·      włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem innych narzędzi hackerskich.

W celu uniknięcia lub minimalizacji powyższych zagrożeń Klient powinien:

·      nie instalować aplikacji pochodzących z niezaufanych źródeł,

·      nie otwierać podejrzanych załączników mailowych lub pochodzących z niewiadomych nadawców,

·      nie klikać linków z niezaufanych źródeł, w szczególności o nietypowej budowie czy zmienionej domenie.

Ponadto, Klient powinien zaopatrzyć swój komputer lub inne urządzenia elektroniczne, za pomocą którego korzysta z sieci Internetu, w program antywirusowy oraz zaporę sieciową (firewall). Ze względu na nieustanne zmiany w środowisku internetowym wskazanym jest dokonywanie aktualizacji oprogramowania służącego do zapobiegania zagrożeniem wynikających z korzystania z sieci Internet, w tym w szczególności z programu antywirusowego, jak również systemu operacyjnego, a także przeglądarki internetowej oraz zainstalowanych aplikacji.

III.                     WARUNKI SPRZEDAŻY 

1.        Zasady i tryb zawierania Umów sprzedaży  

Salag umożliwia składania zamówień na oferowane towary oraz usługi w Sklepie internetowym. Zamówienia można składać poprzez przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone w soboty, niedziele oraz święta będą realizowane począwszy od najbliższego dnia roboczego.

 Zawarcie Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego pomiędzy Klientem a Salag następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia na zasadach określonych poniżej.

Krok 1.

W celu zawarcia Umowy sprzedaży, Klient wybiera towar i/lub usługę dostępne na Stronie internetowej poprzez wskazanie ilości, a następnie kliknięcie ikony "DODAJ DO KOSZYKA". Klient ma możliwość kontynuowania zakupów poprzez kliknięcie ikony „KONTYNUUJ ZAKUPY” i dodania do Koszyka kolejnych towarów lub usług.

Krok 2.

Po dokonaniu wyboru przez Klienta towarów i/lub usług następuje przejście do podsumowania zakupów, gdzie klient ma możliwość zmiany ich ilości, usunięcia towarów lub usług znajdujących się w Koszyku, a także rezygnacji z dokonania zakupów. Na tym etapie Klient ma możliwość wpisanie kod kuponu rabatowego, jeśli go posiada. Następnie Klient klika ikonę „KUPUJĘ”.

Krok 3.

Klient jest przekierowywany do strony zapewniającej bezpieczeństwo zakupów, która zabezpiecza dane certyfikatem SSL oraz zapewnia bezpieczeństwo transakcji 3D Secure. Klient jest zobowiązany dokonać sprawdzenia dokonanego zamówienia. Następnie Klient wybiera jeden z dostępnych sposobów dostawy i wybiera metodę płatności. Klient ma również możliwość wskazania ewentualnych uwag do zamówienie w rubryce „UWAGI DO ZAMÓWIENIA”.

Przed kliknięciem ikony „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”, Klient jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności,  a następnie zaakceptować wymagane zgody dotyczące:

a)        zapoznania się Polityką Prywatności oraz Regulaminem oraz akceptacji ich warunków;

b)        wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Salag danych osobowych zawartych w formularzu w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.

Krok 4.

Klient składa zamówienie za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu internetowego klikając ikonę  „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”. W odpowiedzi na złożone zamówienie, Klient otrzymuje automatyczną wiadomość na podany w tym celu adres e-mail potwierdzającą otrzymanie przez Salag zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji.

2.        Czy zamówienia można składać jedynie przez Internet?

Zamówienia można składać również drogą telefoniczną poprzez kontakt na wskazane na Stronie internetowej numery telefonów od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00. W przypadku złożenia zamówienia przez Klienta drogą telefoniczną, do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sklep internetowy za pośrednictwem wiadomości e-mail na podany przez Klienta w tym celu adres email.

3.        Asortyment i ceny

Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia są określone na stronie Sklepu internetowego przy każdym towarze lub usłudze.

Wszystkie ceny towarów i usług są podane w polskich złotych i zawierają należne podatki.

Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki promocji stosowanej przez Salag przewidują inaczej.

Cena podana przy towarze lub usłudze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Salag zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów i usług znajdujących się w ofercie, czasowego ograniczenia ich dostępności, wycofania ich z oferty bez podania przyczyny, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, wprowadzania w nich zmian w każdym momencie. Zmiany te nie dotyczą zamówień potwierdzonych przez Salag.

Salag nie stosuje indywidualnego dostosowania ceny na podstawie zautomatyzowanego podejmowanie decyzji.

IV.      SPOSOB I TERMIN ZAPŁATY 

1.    Sposoby płatności

Salag udostępnia Klientowi sposoby płatności z tytułu Umowy sprzedaży wskazane na stronie Sklepu internetowego w zakładce „DOSATWA I PŁATNOŚĆ”. Dostępne sposoby płatności mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Płatności przelewem winny być dokonywane na rachunek bankowy Salag: Santander Bank Polska Spółka Akcyjna nr 55 1090 2776 0000 0001 3365 5124. W tytule przelewu należy  podać nr zamówienia lub imię i nazwisko (firmę) Klienta.

Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są pośrednictwem instytucji płatniczych wybranych przez Klienta i w oparciu o publikowane przez nie regulaminy.

W przypadku nieotrzymania przez Salag płatności elektronicznej, Salag skontaktuje się z Klientem celem przypomnienia o płatności wysyłając  w tym celu wiadomość e-mail. Nieuiszczenie przez Klienta płatności w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia spowoduje anulowanie zamówienia.

W przypadku możliwości wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient jest zobowiązany do dokonania płatności przy odbiorze zamówienia. Brak dokonania płatności skutkuje brakiem możliwości odbioru przesyłki.

2.    Dowód zakupu

Salag przekaże Klientowi dowód zakupu (faktura lub paragon) w formie papierowej wraz z przesyłką zawierającą towar. Klient może wyrazić zgodę na fakturę elektroniczną, która została przesłana na podany przez niego w trakcie składania zamówienia adres e-mail.

V.          DOSTAWA I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1.        Teren objęty dostawą /realizacją zamówienia

Dostawa towaru oraz realizacja usługi dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wskazany na stronie Sklepu internetowego w zakładce „DOSTAWA I PŁATNOŚĆ”.

2.        Koszty związane z dostawą

Dostawa towaru jest odpłatna, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej. Salag może wprowadzić szczególne warunki oraz sposoby dostawy, w szczególności dotyczące usług montażu i ustalić od jakiej kwoty zamówienia obowiązywać będzie darmowa dostawa. Koszty dostawy są wskazywane Klientowi w chwili składania zamówienia.

3.        Termin dostawy /realizacji zamówienia

Salag dokłada wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był jak najkrótszy. Na czas realizacji zamówienia bezpośredni wpływ ma dostępność towarów w magazynie, czas kompletowania przesyłki i czas weryfikacji płatności. W przypadku, gdy towar znajduje się poza magazynem i konieczne jest jego sprowadzenie do magazynu, czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, o czym Klient jest informowany poprzez powiadomienie przy konkretnym towarze na etapie składania zamówienia.

Termin dostawy towaru lub realizacji zamówienia do Klienta wynosi do 14 dni roboczych, chyba że w opisie danego towaru lub usługi w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Salag dostarczenie towarów lub realizacja usługi  w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe, Klient zostanie poinformowany o najbliższym możliwym terminie dostawy lub realizacji zamówienia.

Czas przygotowania zamówienia do wysyłki jest prezentowany podczas składania danego zamówienia i jest uzależniony od metody płatności wybranej przez Klienta. Początek biegu terminu dostawy jest liczony od:

1)            uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Salag - w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, kartą płatniczą lub inną formą płatności elektronicznej;

2)            potwierdzenia przyjęcia zamówienia  – w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem.

4.        Uprawnienie i obowiązki Klienta w związku z dostawą

Klient potwierdza otrzymanie przesyłki pisemnym pokwitowaniem lub w innej formie dokumentowej, umożliwiającej ustalenie odbiorcy przesyłki.

Klient ma prawo i obowiązek:

1)        odebrać zamówienie, chyba że przesyłka znajduje się w stanie naruszonym;

2)        sprawdzić przesyłkę pod kątem zawartości, kompletności oraz zgodności z zamówieniem;

3)        dokonać zapłaty za dostarczony Towar, jeżeli dostawa następowała za pobraniem.

W przypadku gdy opakowanie dostarczanego Klientowi nosi widoczne ślady uszkodzenia, mogące świadczyć o uszkodzeniu przesyłanej zawartości, Klient proszony jest o nieodbieranie przesyłki. W takim wypadku na liście doręczającym należy umieścić adnotację, że odmowa nastąpiła z powodu jej uszkodzenia. Adnotacja ta musi zostać potwierdzona własnoręcznym podpisem lub w innej udostępnianej przez firmę kurierską formie dokumentowej, umożliwiającej ustalenie odbiorcy i dostrzeżonych uszkodzeń. Jednocześnie Klient jest zobowiązany poinformować Salag o zaistniałej sytuacji za pomocą formularza reklamacyjnego dostępnego pod linkiem: https://yutra.pl/c/zwroty_i_reklamacje lub w zakładce „ZWROTY I REKLAMACJE”

W przypadku gdy Klient nie odbierze przesyłki wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność, jest on zobowiązany do pokrycia kosztów przesyłki zwrotnej. Salag wezwie do wykonania wiążącej strony Umowy sprzedaży i zażąda zwrotu kosztów przesyłki zwrotnej.

Klient, który zdecyduje się, aby zamówienie, który nie zostało przez niego pierwotnie odebrany zostało do niego powtórnie wysłany  ponosi koszty jego ponownej wysyłki.

VI.      REKLAMACJA

1.        Zasady składania reklamacji

Wszelkie reklamacje, w tym reklamacje dotyczące towarów lub usług powinny zawierać:

 1. numer zamówienia;
 2. dane Klienta, umożliwiające jego identyfikację;
 3. nazwę, typ lub opis niezgodności towaru lub usługi z Umową sprzedaży
 4. datę powstania, ewentualnie spostrzeżenia niezgodności lub wady lub uszkodzenia;
 5. opis niezgodności lub wady lub uszkodzenia;
 6. zdjęcia obrazujące wadę, niezgodność lub uszkodzenie;
 7. protokół szkodowy spisany z Doręczycielem, jeżeli reklamacja składana jest wraz z odbiorem towaru lub usług inny dokument stwierdzający uszkodzenie towaru lub przesyłki przy odbiorze;
 8. dowód zakupu.

Reklamację należy przesłać:

 1. w formie pisemnej na adres: Salag sp. z o.o, ul. Szafirowa 5, 16-400 Suwałki;
 2. za pośrednictwem formularza reklamacyjnego 

W celu ustalenia sposobu rozpatrzenia zgłoszonego roszczenia, a także przyspieszenia procedury, prosimy o jak najdokładniejsze opisanie stwierdzonych wad i usterek.

2.        Kiedy otrzymam odpowiedź na reklamację?

Salag ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

3.        Kto ponosi koszty?

W przypadku skorzystania przez Konsumenta z uprawnień wynikających z przepisów o niezgodności towaru z umową  przesłanie przez Konsumenta wadliwego lub niezgodnego z umową towaru, jak i przesłanie do niego towaru naprawionego lub towaru wymienionego odbywa się na koszt Salag.

VII.   WYKONANIE PRAWA ODSTĄPIENIA

1.        Kiedy i w jaki sposób Konsument może skorzystać z prawa odstąpienia?

Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Salag, bez podania przyczyny. Konsument jest dodatkowy informowany o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy wraz z przesłanym zamówieniem.

 W celu skorzystania z prawa odstąpienia należy poinformować firmę Salag o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia woli, w terminie 14 dni od dnia, objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części,  termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument (lub osoba przez niego wskazana inna niż firma kurierska) objęcia w posiadanie ostatniego z jego partii lub części.

W celu odstąpienia do umowy, Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia stanowiącego Załącznik nr 1. Do zachowania terminu 14 dni wystarczy w szczególności wysłanie oświadczenie przed jego upływem, w placówce operatora pocztowego, na adres Salag sp. z o.o., ul. Szafirowa 5, 16-400 Suwałki;

2.        Kiedy nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy?

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1)        o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Salag wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Salag utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

2)        w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3)        w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;

4)        o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Konsument wyraźnie zażądał od Salag, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta.

3.        Koszty oraz termin zwrotu ceny

W przypadku odstąpienia od umowy, Salag zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Salag), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

Jeżeli Salag nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Salag dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów.

Korzystając z prawa odstąpienia, Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, w tym towaru wielkogabarytowego tj. koszt opakowania, zabezpieczenia i nadania przesyłki do Salag.

Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Salag, w takim przypadku Salag nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

W odniesieniu do towarów wielkogabarytowych które ze względu na swój charakter (wagę i gabaryty) nie mogą być w zwykłym trybie odesłane pocztą, koszty zwrotu będą wyższe, aniżeli zwykłą przesyłką pocztową.

4.        Gdzie odesłać zwracany towar?

Towar należy odesłać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Konsument powinien odesłać lub przekazać kompletny towar do Salag.

Dołączenie do przesyłki dowodu zakupu (w szczególności paragonu fiskalnego) ułatwi i przyspieszy proces identyfikacji zamówienia, którego dotyczy zwrot. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

Adres do zwrotów : Salag sp. z o.o. 16-400 Suwałki, ul. Szafirowa 5

VIII.             ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEZGODNOŚĆ ŚWIADCZENIA Z UMOWĄ

1.        Podstawa odpowiedzialności

Podstawa i zakres odpowiedzialności Salag względem Konsumenta, jeżeli towar jest niezgody z Umową o prawach konsumenta.

Salag jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli sprzedany towar jest niezgodny z Umową sprzedaży. Salag ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania towaru, jeżeli zostało ono przeprowadzone przez Salag lub na jego odpowiedzialność.

2.        Uprawnienia Konsumenta

W razie niezgodności towaru z umową Konsument może żądać:

 1. naprawy towaru lub
 2. wymiany towaru.

Jeżeli doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwy albo wymagałoby nadmiernych kosztów do poniesienia, Salag może:

 1. wymienić towar, gdy Konsument żądał naprawy, lub
 2. naprawić towar, gdy Konsument żądał wymiany.

Jeśli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Salag, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową, a Konsument może zgłosić żądanie obniżenia cena albo zwrotu ceny.

W razie stwierdzenia niezgodności towaru z umową, Konsument może żądać obniżenia cena albo zwrotu ceny z powodu odstąpienia od umowy, jeżeli:

 1. Salag odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową;
 2. Salag nie doprowadził towaru do zgodności z umową;
 3. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Salag próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
 4. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo zwrot ceny z powodu odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony dot. wymiany lub naprawienia towaru;
 5. z oświadczenia Salag lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

Salag odpowiada za niezgodność towaru z umową, która istniała w chwili dostarczenia towaru i została ujawniona w ciągu dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, chyba że termin przydatności do użycia jest dłuższy.

Salag nie odpowiada za niezgodność towaru z umową, jeśli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy dostał wyraźną informację o tym, że nabywany towar jest niepełnowartościowy (np. produkt z uszkodzeniem) zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.

3.        Odpowiedzialność Konsumenta za zmniejszenie wartości towaru.

Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

IX.       POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIEBĘDĄCYH KONSUMENTAMI

Salag przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Salag.

W wypadku Klient niebędący Konsumentem Salag ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy sprzedaży.

Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Salag z tytułu rękojmi za wady towaru wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.

Z chwilą wydania przez Salag towarów firmie kurierskiej przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towarów. Salag w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie towarów powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi niebędącego Konsumentem oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

W razie przesłania towarów do Klienta niebędącego Konsumentem za pośrednictwem firmy kurierskiej jest on obowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towarów, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności firmy kurierskiej.

Całość towarów dostarczonych Klientowi niebędącego Konsumentem pozostaje własnością Salag do chwili pełnej zapłaty ceny.

W każdym przypadku odpowiedzialność Salag jego przedstawicieli lub pełnomocników, w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona do wartość dwukrotności zamówienia.

Wszelkie spory powstałe pomiędzy Salag, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę CCC.

X.          DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z funkcjonowaniem Sklepu internetowego jest Salag. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności.

XI.       SPORY ORAZ POLUBOWNE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

1.        Podstawy prawne i sąd właściwy

Do wykonywania usług świadczonych przez Salag na rzecz Klientów, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego a w przypadku Konsumentów dodatkowo przepisy Ustawy o prawach konsumenta.

Wszelkie spory pomiędzy Salag, a Konsumentem odnoszące się do realizacji Umowy sprzedaży przez Salag będą rozpoznawane przez Sąd właściwy miejscowo według przepisów prawa polskiego.

Wszelkie spory powstałe pomiędzy Salag, a Klientami niebędącymi Konsumentami, których polubowne lub pozasądowe załatwienie okazało się niemożliwe, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Salag.

2.        Pozasądowe rozwiązywanie sporów

W przypadku nieuwzględnienia reklamacji lub innej formy informowania o nierespektowaniu uprawnień Konsumenta, przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego, Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Organem właściwym w takiej sytuacji jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku, ul. Żelazna 9, 15-297 Białystok, mail: [email protected]  oraz właściwy miejscowo (ze względu na miejsce zamieszkania Konsumenta) Miejski lub Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php 

Ponadto, Konsument może złożyć skargę dotyczącą zakupionych Towarów za pośrednictwem platformy ODR, dostępnej pod linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Salag nie wyraża zgody na pozasądowe rozstrzyganie sporu, jeżeli nie poinformuje o tym odrębnie w oświadczeniu o nieuwzględnieniu reklamacji lub innej formy informowania o nierespektowaniu uprawnień Konsumenta.

W razie złożenia Klientowi propozycji polubownego rozwiązania sporu, jest ona wiążąca przez 14 dni od dnia jej dostarczenia Klientowi, jeżeli Sprzedający nie zastrzegł inaczej.

XII.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2024 r.

Wszelkie umowy zawierane przez Salag w związku z funkcjonowaniem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim i podlegają prawu polskiemu.

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Klienta. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

Salag zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

Salag poinformuje o dokonaniu zmiany Regulaminu na Stronie internetowej oraz poprzez przesłanie Klientom zarejestrowanym informacji o zmianie Regulaminu wraz z jednolitym tekstem Regulaminu pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w ramach Konta. Uważa się, że Klient wyraził zgodę na nową treść Regulaminu, jeżeli nie wypowiedział Umowy w terminie do 14 (czternastu) dni od otrzymania pocztą elektroniczną informacji o zmianie Regulaminu, o której mowa w zdaniu poprzednim.

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

Adresat:  Salag sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach, przy ul. Szafirowej 5, 16-400 Suwałki, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, Wydział XII Gospodarczy pod nr 0000992485, NIP: 8441941084, REGON: 790744763, adres elektroniczny: https://www.yutra.pl/, adres poczty elektronicznej: [email protected]

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) umowy dostawy następujących towarów(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)……………………………………………..

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)………………………………………………..

 

Adres konsumenta(-ów)……………………………………………………………

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Data:………………………………………

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.